Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

.

Độc giả Lê Huỳnh (tỉnh Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi dự định tham gia dự án do UBND tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư. Căn cứ Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, nhà đầu tư tham gia dự thầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc góp vốn trên 30% của nhau.

Hiện nay, công ty tôi có 70% vốn góp của UBND tỉnh Quảng Nam. Do đó để tham dự gói thầu này, công ty tôi liên danh với 1 công ty khác hình thành nhà thầu liên danh công ty A (là công ty tôi, với 29% vốn) và công ty B (71% vốn) để tham gia dự thầu.

Xin hỏi, hồ sơ dự thầu của đơn vị tôi có hợp lệ hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu quy định tại Khoản 4, Điều 6 của Luật Đấu thầu khi nhà đầu tư tham dự thầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

Đối với câu hỏi của ông Huỳnh, khi tham dự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng quy định nêu trên.

Trường hợp nhà đầu tư có cổ phần vốn góp trên 30% của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu thì nhà đầu tư được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn